CD&V PROGRAMMA

 

Voor een ALKEN met ambitie”


2019-2025


Beste Alkenaren,

14 oktober wordt een belangrijke dag voor u en voor alle Alkenaren. Op deze dag zal u samen met alle inwoners van onze gemeente mee beslissen over het gemeentebeleid.  Op deze manier bouwt u mee aan uw eigen toekomst.

U zal kiezen voor een nieuw bestuur voor de volgende 6 jaren.

CD&V- Alken heeft de afgelopen 70 jaren meebestuurd en van Alken een welvarende gemeente gemaakt waar het goed is om leven.

In bijlage kunt u kennismaken met het ambitieuze programma van de CD&V Alken.

Veranderen om te veranderen vinden wij zeer kortzichtig: Een nieuw logo voor onze gemeente, nieuwe lay-out voor het gemeentelijk infoblaadje, een nieuw Alkens lied....wij vinden het allemaal leuk, maar wij willen meer voor u.

Wij willen ambitieuze en realistische projecten die concreet de welvaart van de Alkenaren verhogen.

Hierbij vindt u het programma van de CD&V waarmee wij van Alken een ambitieuse gemeente wil maken.


U kan op onderstaande hoofdstukken klikken om ons programma in detail te bekijken.

1. CD&V Alken over wonen: co-housing en verdichting.

Het is goed om wonen in Alken. We moeten echter spaarzaam omgaan met onze nog beperkte bouwplaatsen. Privé-projectontwikkelaars hebben woongelegenheid gecreëerd in onze gemeente. Denk maar aan de verkaveling van het Kerkveld, Kouterman en brouwerijgebouwen Grootstraat.

De gemeente moet blijven pleiten voor verdichting.

Projecten zoals co-housing hebben steeds onze steun gekregen. Denk maar aan het samenwoonproject co-housing in de Grootstraat. Jonge gezinnen krijgen hier de kans om deze gebouwen in gebruik te nemen.

CD&V vraagt bijzondere aandacht voor de bestemming van oude boerderijen welke leeg komen te staan. Deze boerderijen dienen aangepast en herbestemd te worden naar moderne, hedendaagse woonnoden.

2. CD&V Alken over werk en economie: Werk in eigen gemeente!

De zone “Uitbreiding Kolmen”, gelegen tussen de Grote Steenweg-Meerdegatstraat-spoorweg- Stationsstraat, is sinds 6 jaar een feit. Dankzij de CD&V ligt hier een ontzettend potentieel voor onze gemeente: 20 KMO bedrijven met 400 nieuwe arbeidsplaatsen liggen hier voor het grijpen.

Jammer dat, door de politieke impasse binnen onze gemeente, deze opportuniteit al 6 jaar in de kast blijft liggen.

CD&V Alken heeft daarom al voorbesprekingen gehad op bovenlokaal niveau en wij kunnen u verzekeren: de Limburgse reconversiemaatschappij LRM wacht op een eensgezind seintje uit Alken om aan de slag te gaan en te zorgen voor de komst van 20 nieuwe KMO-bedrijven met 400 arbeidsplaatsen.

CD&V pleit ervoor dat, indien deze locatie naar kostenberekening haalbaar is, er tevens aan de bewoners van de Steenweg extra garanties (geen onteigening van de tuinen, groene buffer, bepaling soort bedrijvigheid) worden verleend. De leefbaarheid van deze buurt ligt ons nauw aan het hart.

Ook de aldaar aanwezige landbouwers dienen betrokken te worden naar het zoeken van oplossingen ten einde de leefbaarheid van hun bedrijf te verzekeren.

3. CD&V Alken over welzijn en zorg

Dorpsrestaurant.

Naast een bruisend verenigingsleven brengt het Dienstencentrum De Kouter de senioren op de been. Wie er niet zelf kan geraken, wordt op verzoek opgehaald met vervoer van AML (Anders Mobiel Limburg). Wij willen uitbreiding van het dorpsrestaurant naar alle werkdagen van de week.

Volg goed de info op van het OCMW over de sociale dienst, de thuisdiensten, het aanbod van het dienstencentrum “De Kouter”.

Hier zie je dat in het welzijnsbeleid al veel is gerealiseerd, voor jong en oud, maar zoals je hier kunt lezen, wil CD&V Alken meer!

CD&V zal erover waken dat het welzijnsbeleid kwalitatief blijft, ook na het verdwijnen van het OCMW in zijn huidige vorm.

Rusthuis.

Voor onze Alkense senioren is de samenwerking met het WZC Cecilia belangrijk, zowel voor het dagelijks middagmaal, de dagopvang, de assistentiewoningen, de residentiële opvang en in de toekomst voor de locatie van het Dienstencentrum.

Jammer dat de subsidies van de gemeente voor de dagopvang in WZC Cecilia tijdens deze legislatuur afgeschaft werden. Dit betekent dat de gebruikers méér moesten betalen.

CD&V Alken pleit dan ook voor het terug invoeren van de financiële ondersteuning zodat het rusthuis de dagopvang van behoeftige Alkenaren kan uitbreiden.

CD&V Alken pleit voor overleg en samenwerking in de zorg tussen initiatiefnemers en het gemeentebestuur. Hiermee beogen we de zorg te versterken en de kostprijs te drukken.

Aandacht voor vrijwilligers.

CD&V heeft een immens respect voor de vele vrijwilligers. De vrijwilligers en de bestuursleden van verenigingen worden jaarlijks uitgenodigd op een receptie. Maar CD&V wil meer en naar het voorbeeld van omliggende gemeenten een jaarlijks feest. Dit werd nog groots georganiseerd in 2011 en is nadien niet meer doorgegaan. De samenleving heeft de vrijwilligers nodig en zij verdienen zo’n jaarlijks dankfeest.

Armoede in Alken.

1,5% van de Alkenaren leeft in verborgen armoede!

Financiële armoede ziet men niet altijd. Ook in Alken zijn er een 70-tal gezinnen die de eindjes niet aan mekaar kunnen knopen. Zij vinden de weg naar de St-Vincentiusvereniging waar ze in de mate van het mogelijke verder geholpen worden. Als dit een tijdelijk probleem is, dan geraken de gezinnen er weer bovenop.

CD&V vraagt dan ook gratis huisvesting voor de St-Vincentiusvereniging zodat de steun voor verborgen armoede nog kan verbeterd worden.

Sterke parochies.

Als CD&V blijven we dan ook resoluut inzetten op sterke parochies in een goed bereikbare landelijke omgeving.

In sterke buurten staat de deur voor mekaar open. Voor onze verschillende parochies biedt dit veel voordelen.

Een korte kinderopvang in elke parochie die door buren onder mekaar wordt afgesproken.
Wij pleiten voor ouderen die langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven met behulp van mantelzorgers.

Een ruimer aanbod van verschillende vakantiekampjes voor elke leeftijd en elk niveau. Meer speeltuintjes in de wijken waar de kinderen kunnen ravotten en van de buitenlucht genieten.

We willen meer aangepaste speeltuigen plaatsen voor kinderen met een beperking.


Kinderopvang.

Wij hebben een hart voor kinderen. Met CD&V in het bestuur werden er heel wat gemeentelijke kinderopvangplaatsen gecreëerd. Denk maar aan de dagopvang voor baby’s De Speelvogel in het Centrum. Denk ook aan de Buitenschoolse Opvang Het Molentje in het Centrum, in Terkoest en Sint Joris. Dat de Groene en Avontuurlijke Speelterreinen recentelijk met een Award De Gouden Kinderschoen werden bekroond kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen is het jammer dat deze ruimten in Terkoest en Sint-Joris niet toegankelijk zijn in de zomervakantie.

Voor onze kinderen willen we dat op deze locaties ook tijdens de vakanties de opvang in eigen parochie en in beperkte groepjes kan doorgaan. Zeker de kinderen die niet alle dagen aanwezig kunnen zijn, worden afgeschrikt door de drukte van veel kinderen die ze niet kennen. Kleine groepjes kinderen waarmee ze ook op school zitten, stelt hun op hun gemak.

Ook de ouders kunnen hierdoor hun kindjes plaatsen kort bij huis. En misschien brengt dit idee sommige ouders op het idee om de kindjes met de fiets naar de opvang te brengen!

Tijdens de vakanties kunnen de speelpleintjes intensief gebruikt worden.

Rustbanken:

De culturele centra dienen als ontmoetingsplaats, maar daarnaast willen we op alle kernplaatsen een rustbank.

Wij sluiten ons aan bij de locaties die de Landelijke Gilde voorstelt:

 • Aan de wandelweg tussen Grootstraat en Koutermanstraat

 • Laagdorp aan de speeltuin

 • d’Erckenteelplein Terkoes

 • Het Wissenboske-Kabouterbos

 • De petanquebaan Sint-Joris

 • Aan het Sint-Jorisheem

Bijkomend willen wij rustbanken op de volgende locaties:

 • Aan het wachtbekken in de Tulpenlaan

 • Een nieuwe bank voor de kapel in de Hameestraat

 • Aan de kapel op de hoek Smoutstraat-Rechtstraat

 • Een tweede rustbank aan het nieuwe speelpleintje van G.C. d’Erckenteel

 • Een rustbank voor de KUBBspelers aan de VKSJ lokalen achter de Kapittelparking.

4. CD&V Alken over onderwijs

Wij gaan uit van de bestaande grondwettelijke vrijheid van onderwijs, het vrije initiatief dus.
De verscheidenheid die daaruit resulteert, biedt de beste garanties voor modern, kwaliteitsvol, democratisch en kostenbeheersend onderwijs.

In Alken hebben wij ervaring met deze rijkdom in verscheidenheid. Zes verschillende schoolgemeenschappen vormen zes verschillende doch unieke leefgemeenschappen van ouders, leerkrachten, leerlingen en buurtbewoners.

CD&V Alken staat voor de eigenheid van elke schoolgemeenschap en wenst deze eigenheid te respecteren.

CD&V Alken wenst aandacht te besteden aan haar eigen verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk onderwijs.

Initiatieven welke netoverschrijdend zijn, verdienen vanuit de gemeente onze volle steun.

De dag van de leerkracht moet een bijzondere dag blijven zodat ouders en leerlingen nooit vergeten welke onvervangbare waarde de leerkrachten in onze samenleving hebben.

5. CD&V Alken over het belang van het gezin

CD&V wenst elke beslissing die er genomen wordt, te onderwerpen aan de GEZINSTOETS.
D.w.z. wat is de invloed van de op dat ogenblik voorgestelde maatregel naar elke vorm van een gezinssamenstelling? Zal dit een belasting voor het gezinsbudget met zich meebrengen?

Gezinnen – onder welke vorm dan ook- staan voor ons centraal.

Waar zal een nieuw huis voor het gezin “Het Huis van het Kind” gevestigd worden? Ook voor het Consultatiebureel van Kind & Gezin en voor de opvoedingswinkel, moet er plaats ter beschikking zijn. Dus: de leefwereld van kinderen, in al zijn facetten.

6. CD&V over het het kerkenplan

CD&V zal mee zoeken naar realistische en aanvaardbare mogelijkheden om in de kerkgebouwen te laten doorgaan. Er is een werkgroep opgericht waarin ook CD&V-leden meewerken. De bedoeling is om voorstellen te formuleren voor nevenbestemmingen en misschien, op langere termijn, herbestemming van één of meerdere van onze kerkgebouwen.

De leden van de werkgroep kerkenplan onderzoeken alle mogelijkheden en opportuniteiten om onze kerkgebouwen, binnen een bepaald rustiek kader, voor bijkomende activiteiten te gebruiken.
Een zo breed mogelijke bevraging zou kunnen helpen bij deze zoektocht. Er moeten inspraakmomenten georganiseerd worden met alle plaatselijke verenigingen.

Er moet wel rekening gehouden worden dat dergelijke organisaties bepaalde aanpassingen aan onze kerkgebouwen vereisen zowel op gebied van sanitair, elektriciteit enz.

Het is uiteraard aan het gemeentebestuur om te beslissen welke investeringen ze willen doen. We zullen dit nauw opvolgen.

7. CD&V Alken over jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

Alkense verenigingen: partner of last van de gemeente?

Voor CD&V zijn verenigingen de belangrijkste partner! Zij zorgen voor ontmoetingskansen. Zij verbannen de eenzaamheid. Zij brengen de mensen op de been. Zij houden ons lenig en alert.

Ook de samenwerking tussen de verschillende verenigingen ten einde voor de bevolking aantrekkelijke dag- en avondactiviteiten en cultuur - evenementen tot stand te brengen, dient gestimuleerd te worden.

CD&V Alken is trots dat onder haar impuls de verenigingen tot een goede samenwerking gekomen zijn zoals de jaarlijkse Kerstmarkt en de avondmarkt Terkoest Kermis. Wij moeten nu verder luisteren naar de noden van de verenigingen.

Bij aanvang van de nieuwe bewindsperiode moet dan ook een inventaris van alle noden opgesteld te worden.

Wij hebben al enkele voorstellen :

 • Wij willen gratis ingebruikname voor alle Alkense verenigingen in de 3 gemeenschapscentra.

 • Gratis in gebruikname van de lokalen in ’t Geleeg voor de St. Vincentiusvereniging en de vzw Rozerood.

 • Duidelijke afspraken met de harmonie St. Aloysius over hun toekomstig lokaal zijn dringend nodig.

Fusie K.F.C. Alken.

CD&V Alken is blij met de fusie van de 3 ploegen tot KFC Alken. De bekroning met een promotie naar 1-ste provinciale afdeling belooft een mooie toekomst.

CD&V Alken blijft aandringen op een doorzichtige financiële begroting zodat het voor de gemeente en KFC Alken duidelijk is om tot een mooie samenwerking te komen.

Jeugd.

CD&V heeft altijd de jeugdverenigingen ten volle gesteund en zal dat blijven doen.

Er zijn ook jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging maar toch nood hebben aan contacten met leeftijdsgenoten. CD&V wil het netwerk van veilige ontmoetingsplaatsen uitbreiden in elke buurt, in elke parochie voor tieners en jongeren. Samen met de jeugd wil CD&V locaties zoeken waar ze zich kunnen uitleven.

Renovatie G.C. d’Erckenteel Terkoest.

Naar het voorbeeld van de renovatie van het St. Jorisheem moet de renovatie van het GC d’Erckenteel veel grondiger gebeuren dan gepland.

Een totale renovatie dringt zich op zoals energiezuinige ingrepen, vergaderwaardig maken van ruimten...

8. CD&V Alken over mobiliteit en verkeersveiligheid

Veilig fietsen.

CD&V Alken is ontzettend fier dat haar realisaties nog steeds een positieve uitstraling aan Alken geven. De nieuwe fietspaden in het Eikenbos, Grendelweg, Grootstraat en Langveld werden aangelegd. Ook de verbinding tussen de Molenstraat en Hasselt is een feit en dit wordt veel gebruikt. Allen samen tellen we nu 12 km. nieuwe losliggende fietspaden! Langs deze fietspaden kunnen onze kinderen nu reeds veilig naar school en terug thuis komen.

Wij betreuren dat verdere uitbouw van fietspaden is stilgevallen.

Dat koning fiets centraal moet komen te staan in het mobiliteitsplan is wel duidelijk. We slagen er al vrij goed in om dorpskernen en schoolomgevingen veilig en fietsvriendelijk te maken.

Inhaken op de provinciale plannen voor fietspaden op de Grote Steenweg Hasselt-St.-Truiden en een “fietsstrade” langs de expresweg vinden wij positief. Een vrijliggend fietspad op de Motstraat moet dus ook kunnen.

Maar CD&V wil meer voor Alken.

We gaan voor “de weg vooruit” en willen losliggende fietspaden in de Hameestraat, Pleinstraat, Klinkstraat en Lindestraat.

In samenwerking met de omliggende gemeenten moet ons fietsroutenetwerk uitgebouwd worden. Dit kan met een fietspad langs de Herk vanaf de bronnen in Heers tot de monding in Schulen.

Fietsen op slecht onderhouden fietspaden met oneffenheden en keitjes is gevaarlijk en leidt de fietser naar gevaarlijke toestanden.

De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de fietspaden onderhouden!

Voor de veiligheid van fietsers en auto’s: De scheidings-haagjes moeten op regelmatige tijdstippen gesnoeid worden.

Verkeersremmers op alle verbindingswegen van de omliggende gemeenten met de expresweg!

CD&V Alken vraagt dat deze snelheidsbeperkingen gerespecteerd worden en ook via politiecontrole afgedwongen worden.

CD&V Alken vraagt geen megaprojecten zoals een fietsbrug over de N80, dat is echt niet nodig. Wel een aantal kleine projecten die de veiligheid verhogen:

 • Fietsers: Op alle fietspaden en overal moet de fietser voorrang krijgen. Dit kan simpel met een paar platen en een pot verf. Op fietspad Langveldstraat heeft fietser voorrang aan de Laagsimsestraat en de Kompstraat, maar niet meer aan de zijwegen tegenover de tennishallen, dit omdat het daar zone 50 is en in zone 50 voorrang van rechts is.

 • De uitritten van de 3 supermarkten komen uit op het fietspad, zonder enige waarschuwing.

 • Aan warenhuis Spar-Melaer duidelijk inhaalverbod voorzien! Er wordt ter hoogte van deze winkel nog met hoge snelheid in gehaald.

 • Fietspad langs Molenstraat! Is nu voor fietsers gevaarlijk. Dit zou een mooi fietspad kunnen zijn, naast de Herk en aansluitend op het fietsroutenetwerk.

 • Kruispunt Bosveldstraat - O.L.Vrouwstraat. Komende van Bosveld naar O.L.Vrouwstraat wordt het zicht naar rechts benomen door een dikke elektriciteitspaal en een grote elektriciteitskast. Dit is erg onveilig.

 • De betonnen elektriciteitspalen zijn iets van de vorig eeuw!
  Op grondgebied op de straten in Stevoort (Hasselt), liggen de leidingen al ondergronds en staan er mooie verlichtingspalen, terwijl dit in hun verlengde in Alken niet zo is.

 • Ook de algemene voorrang van rechts dient best in een aantal straten herbekeken te worden, en vervangen te worden door een voorrangsweg.

 • Er zijn in Alken veel verbindingswegen waar kleine, zijstraatjes op uitkomen die de bestuurder niet tijdig kan zien. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. We kunnen dit met kleine ingrepen oplossen (bvb. hagen moeten lager, spiegels, …).


9. CD&V Alken over ruimtelijke ordening

Alken Centrum: De richting waarin Alken Centrum in haar ruimtelijke beleid naar toegaat moet verduidelijkt worden. Het plan “Valley 2020” is een interessant voorstel, maar omwille van de bugdetaire kosten, niet uit te voeren zonder belastingsverhoging.

Wij willen dat het Laagdorp een leefplein is en geen evenementenplein met muziektempel.

Daarom willen wij een nieuwe toekomst voor de oude kapelanijen en dit met betaalbare woningen. Het oude Taeymanscentrum heeft zijn dienst gedaan en moet eveneens plaatsmaken voor betaalbare woningen.

Vervolgens kan aan de Dorpsmolen, in overleg met de jeugd en de harmonie, een nieuwe en commerciële invulling gegeven worden. De locatie van de harmonie in de Dorpsmolen kan blijven. Met de nodige inzichten kan hier een ontmoetingsruimte gecreëerd worden voor de verenigingen i.p.v. het Taeymanscentrum.

Alken Terkoest: Onder impuls van CD&V is het idee ontstaan van een samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur om een nieuwe school, samen met een polyvalente sporthal te bouwen. Met de bouw van de nieuwe school hebben directie, leerkrachten en ouders de krachten gebundeld. Via deze privaat-publieke samenwerking werd een school met turnzaal gebouwd.

Nu moet deze mooie parochie zich meer profileren met verkeersremmende ingrepen door het centrum van de O.L.Vrouwstraat. Hier omheen kan horeca, winkel, assistentiewoningen, rusthuis...zich beter en veiliger ontwikkelen.

Alken St-Joris: Bijkomende fietspaden en wandelpaden in het centrum van St.-Joris en aan de scholen zijn dringend nodig.

Een speelpleintje aan het Rond Punt kan bijdragen aan de gezelligheid van deze nieuwe buurt.

10. CD&V Alken over landbouw en fruitteelt

CD&V wenst aandacht voor het behoud en onderhoud van de landbouwwegen.

CD&V Alken is enorm trots dat onder haar impuls en dit in samenwerking met de Alkense landbouwers, vele Alkenaren via de LANDBOUWDAGEN de landbouw terug naar de mensen hebben gebracht.

Door de lintbebouwing wonen heel wat mensen grenzend aan de activiteiten op het land of op het erf van de landbouwer/fruitteler.

Het is essentieel dat beiden elkaar op een positieve manier ontmoeten.

CD&V is overtuigd dat door wederzijdse kennismaking wij elkaar respecteren en begrip opbrengen voor bepaalde zaken verbonden aan de landbouw.

Enkel en alleen het samen leren leven, kan voor beide partijen een vooruitgang betekenen.

Wat de aanleg en het behoud van de kleine landschapselementen betreft (hagen, losstaande bomen, enz.) blijft CD&V Alken bij haar standpunt:

In zuiver landbouwgebied moeten de belangen van de actieve landbouwer primeren.

11. CD&V Alken over leefmilieu en energie

Wij zijn trots dat onder impuls van CD&V een nieuw en mooi recyclagepark werd gerealiseerd.

CD&V Alken pleit dan ook voor het comfort van de Alkenaar. Op deze manier doet de Alkenaar een extra inspanning naar het sorteren van zijn afval en behoren wij tot de beste sorteerders van Limburg en Vlaanderen.

Tijdens de warme zomerperiode voorzien wij een bijkomende container in het recyclagepark voor onze paarse huisvuilzakken.

Naar zwerfafval en ook de problematiek van de hondenpoep toe, dienen de inspanningen uit het verleden onverhinderd verder gezet te worden.

Sensibilisatie en controle zijn hier de sleutelwoorden.

Leefmilieu is ook aandacht voor de natuur. Onder ons impuls in het ruimtelijk structuurplan werden de beekvalleien als dé ruggengraat van Alken weerhouden.

CD&V Alken pleit ervoor dat deze valleien goed ingericht worden en dit in samenwerking met de andere actoren op het terrein (Natuurpunt, regionaal landschap Haspengouw, agentschap Natuur en Bos, de aanwezige landbouwers, enz).

Het respect voor de natuur kan er slechts komen als wij deze natuur ten volle kennen en leren respecteren.

Vandaar dat via schooleducatie, doch ook via toerisme en aangepaste recreatie, deze valleigebieden op een ecologisch verantwoorde wijze verder dienen ontsloten te worden zodat elke Alkenaar ervan kan genieten.

De wegbermen worden op geregelde tijdstippen onderhouden. Een aanpassing van het wegbermplan in functie van verkeersveiligheid en toeristische fietsroutes dient overwogen te worden.

Duurzame energie is voor ons belangrijk maar Alken mag zich niet verdrinken in talloze windmolens alleen maar om milieuvriendelijk te zijn. Onze gemeente ligt nu eenmaal in een rivieren- en bekendal met weinig wind. Twee hoge windmolens langs de expresweg aan het recyclagepark vinden wij voldoende voor de omvang van onze gemeente.

12. CD&V Alken over veiligheid en politie

Alken maakt deel uit van de politiezone Borgloon bestaande uit Heers, Kortessem, Wellen, Borgloon en Alken.

Onder impuls van CD&V Alken werden 2 ANPR’s (anonieme camera’s met nummerplaatherkenning) geïnstalleerd. Wij vragen een bijkomende camera op de parking van het Stationsplein.

De verhuis van de politieambtenaar naar het gemeentehuis vinden wij positief. Wij vragen een verhoogde aanwezigheid van de politie via patrouilles doorheen onze gemeente.

Wat de brandweer betreft eist CD&V Alken dat gelijke gemeentelijke bijdrage voor gelijke beschermingsgraad tot stand gebracht zou worden.

13. CD&V Alken over belastingen

CD&V Alken zorgde voor een nieuw recyclagepark en schafte de huisvuilbelasting af. Wij vinden het bijzonder jammer dat nu de factuur van Limburg.net naar de Alkenaar werd doorgeschoven, maw, een belastingverhoging werd ingevoerd door de huidige meerderheid.

Wij vragen daarom voor elke Alkenaar een tussenkomst van de gemeente op de factuur van Limburg.net.

De uitbreiding van de KMO-zone Kolmen moet een speerpunt worden aangezien het heel wat financiële middelen voor Alken bevat.

14. CD&V Alken over de werking van de gemeente en communicatie

Een goede werking van de gemeente is op de eerste plaats de verdienste van het goed opgeleid en klantvriendelijk personeel.

Een vriendelijk onthaal is aanwezig.

De ambtenaren moeten alle kansen krijgen om via opleiding hun kwaliteiten ten dienste van onze bevolking nog te verfijnen.

Voor CD&V Alken dient de dienst communicatie verder uitgebouwd te worden. De ontwikkeling van de digitale informatie willen wij stimuleren. Wij vragen tevens aandacht voor die Alkenaren die telefonisch de gemeentelijke diensten willen bereiken.

Voor deze inwoners vragen wij een telefonisch aanspreekpunt voor het aanleveren van administratieve formulieren.

15. CD&V Alken over toerisme-handel en horeca in de centra

Toerisme kent de laatste jaren binnen onze provincie een enorme explosie.

Onder de impuls van CD&V Alken werden het fietsroutenetwerk, de fietskiosk en het fietsinrijpunt gelegen aan de ingang van de speeltuin “de Alk” gerealiseerd.

CD&V Alken wil meer aandacht voor de fietsers.

CD&V Alken heeft dan ook in samenwerking met de VZW Natuur en Landschap een nieuwe wandelroute tot stand gebracht.
Deze vertrekt vanuit het Laagdorp en gaat via de twee beken.

CD&V Alken pleit voor de integratie van het museum “Zoe was Alleke” met een nieuw op te richten museum “90 jaar Brouwerij van Alken”.

16. CD&V Alken over de drie parochies

CD&V Alken ijvert voor de betrokkenheid van buurten bij de besluitvorming. Elke ingreep, elk project welke een weerslag heeft op een buurt, moet met die buurt vanaf de beginfase doorgepraat worden. Zo komt men tot dialoog en verminder je de afstand tussen politiek beleid en de buurt.

Ook de buurt zelf moet alle kansen en ondersteuning van de gemeente krijgen om op geregelde tijdstippen samen te komen.

17. CD&V over fusie met omliggende gemeenten

De aanwezigheid van de brouwerij en de KMO’s in de Kolmen heeft ertoe bijgebracht dat Alken een welvarende en landelijke gemeente is geworden. Bovendien geniet Alken van de expresweg waardoor we goede verbindingen hebben naar alle richtingen.

CD&V Alken is fier dat ze gedurende de laatste 70 jaar bijna onafgebroken heeft mee bestuurd en van onze gemeente heeft helpen maken wat ze nu geworden is.

Wij begrijpen dus dat onze gemeente Alken een graag geziene partner is voor omliggende gemeenten.

Het heeft echter geen zin om te praten over “een hart voor Alken, allemaal Alken, helemaal Alken, zot van Alken, enz…” terwijl sommigen al een fusie onderhandelen met omliggende gemeenten. Anderen willen een groot gewest, zoals Antwerpen, waarin Alken zou moeten passen.

Na de verkiezingen 2019 zullen deze partijen Alken verplicht fusioneren of zelfs de gemeenten helemaal afschaffen.

Hierdoor gaan we duidelijk van een beleid “dicht bij de burger” naar “een particratie beleid”. Niet meer de mensen, maar de partij bepaalt het beleid, dit is een gevaarlijke evolutie.

Peilingen geven aan dat het goed wonen is in Alken, dit is het resultaat van jaren mee beleid voeren door CD&V Alken.

CD&V Alken is duidelijk: wij willen geen gedwongen fusies!

Het authentieke karakter van ALKEN moet blijven.

Om aan efficiëntie te winnen is het niet nodig om te fusioneren. Er zijn mogelijkheden tot samenwerking van gemeenten zoals nu reeds bij politie, brandweer, afval ophaling, enz…

Fusies brengt het beleid verder van de mensen met nog meer anti-politiek tot gevolg.

Een warme samenleving waar CD&V voor staat, begint in de buurt met beleidsmensen als buur.

18. CD&V over het voortbestaan van de provincie Limburg.

Veranderen om te veranderen vinden wij zeer kortzichtig. Zo werden in het begin van deze legislatuur de foto’s van ons koningshuis uit het gemeentehuis weggehaald. Waarom?

CD&V wil meehelpen aan de herstructurering van de provincies en werken voor een sterk Alken binnen een sterk Limburg. Dit is prefect mogelijk mits een goede taakverdeling tussen gemeente Alken, provincie Limburg en gewest Vlaanderen.

CD&V Alken vindt dat LIMBURG LIMBURG moet blijven.